Tellimistingimused

1. KEHTIVUS
Tingimused kehtivad Metsa talu Roosvald FIE kaubamärgi Metsa talu (edaspidi „Müüja”) aadressil www.taimed.ee ja www.mustikad.ee olevas internetipoes tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse müüja ja kaupa telliva füüsilise isiku (edaspidi „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.
Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 01.01.2024.a. kuni tellimistingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni leheküljel www.taimed.ee ja www.mustikad.ee
Istikute hinnad internetipoes võivad erineda istikute hindadest Metsa talus kohapeal või muudes müügi kohtades.

2. LEPINGU JÕUSTUMINE
Tellija tellimus loetakse üldjuhul tellitud kauba ostu-müügi lepinguks. Müüja nõustub tellimusega, kui ta väljastab tellijale arve ja tellija tasub vastavalt väljastatud arvele. Juhul, kui tellija ei ole tellimuse eest tasunud 3 päeva jooksul peale tellimuse esitamist, lõpeb tellimus 3 päeva pärast. Müüja nõustub sõlmima Lepingu üksnes täisealise füüsilise isikuga.

3. TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG
Müüja täidab tellimuse hiljemalt 10 päeva jooksul esitatud arve eest tasumist, kuid arvesse võetakse aastaaegade vaheldumist. Tellitud tooted toimetab Müüja Tellijale kätte hiljemalt ajaks, kui on vastaval aastal looduslikke tingimusi arvestades kõige õigem aeg neid istutada. Hilisemast tarneajast teavitab Müüja ostjat esimesel võimalusel.

4. HIND JA MAKSEVIIS
Minimaalne tellimisväärtus on 33 €.
www.taimed.ee olevad hinnad on eurodes ja ei sisalda kehtivat käibemaksu, kuna Müüja ei ole käibemaksukohustuslane. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt koostööpartnerite hinnamuudatustele.
Kui tellimus sisaldab kaupu, mis kuuluvad Tellijale edastamisele posti teel, lisandub tellitud kaupade hinnale AS Omniva vastava teenuse tasu

5. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE
Müüja on kohustatud tellitud kaupa kätte toimetama üksnes Eesti territooriumil, väljaspool Eestit on tarnekulud kokkuleppelised.
Tellitud kaubad edastatakse Tellijale kasutades AS Omniva teenuseid.

6. TELLIJA ÕIGUS TELLIMUSEST TAGANEDA
Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale. Lepingust taganemiseks peab Tellija tegema Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastama seejärel Müüjale tellitud kauba. Lepingust taganemiseks loetakse ka tellitud kauba tagastamine müüjale nimetatud tähtaja jooksul. Müüja ei kanna lepingust taganemisel tellitud kauba transpordikulu müüjalt tellijani.
Tellijal ei ole õigust taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust, kui:
tellitud kaup kasvatati arvestades Tellija isiklikke vajadusi või Tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt;
tellitud kaupa ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;
Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud. Kui tagastamisele kuuluv asi on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

7. JUHEND LEPINGUST TAGANEMISEKS NING KAUBA TAGASTAMISEKS
Kauba tagastamine toimub peale avalduse saamist e-meilile kollaneroos@hotmail.com ja seejärel annab Müüja edasised juhised.

8. MÜÜJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA
Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Müüja vastava kauba varud on ammendunud. Sama kehtib juhul, kui tellimuse on esitanud isik, kellel ei olnud selleks käesolevate tingimuste kohaselt õigust.

9. RAHA TAGASTAMINE LEPINGUST TAGANEMISEL
Müüja tagastab Tellijale tagasi saadetud kauba eest tasutud hinna viivitamata, hiljemalt aga 30 päeva jooksul ostu-müügilepingust taganemisest alates Tellija osundatud pangaarvele. Tagastamisele ei kuulu tasu AS Omniva postiteenuse eest.
Tagastatava kauba hinnast kuulub mahaarvestamisele kasu, mida Tellija on saanud kauba kasutamisest või kasutamise võimalusest (=võrreldava kauba rendi hind vabal turul).

10. GARANTIITINGIMUSED
Müüja annab tellitud taimele kuni 4 kuu pikkuse kasvugarantii eeldusel, et taime eest on hoolitsetud õigesti. Kasvugarantii ei laiene külmaõrnadele taimedele, üheaastastele taimedele, seemnetele jms. Kasvugarantii ei kehti juhul, kui Tellija on tellitud taimede eest valesti hoolitsenud.
Kui ei ole sätestatud teisiti, on Tellijal kasvugarantiist tulenevalt järgmised õigused: Tellijal on õigus nõuda omal valikult kas puudusega taime vahetamist samasuguse puudusteta uue taime vastu. Kasvugarantii ei anna Tellijale õigust nõuda tagasi raha tellitud taime eest. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest, hooldamisest või tavapärasest kulumisest.
Garantii kehtib ainult koos ostuarvega.

11. OMANDIRESERVATSIOON
Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Müüja omand.

12. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE
Müüjal on õigus koguda Tellija poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. Müüjal on õigus Tellija igasuguse makseviivituse korral edastada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule avaldamiseks maksehäirete registris. Müüjal on õigus avaldada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale ning kohtule. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

13. VASTUTUSE PIIRANG
Müüja vastutab tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumisega Tellijale põhjustatud kahju eest üksnes juhul, kui kahju põhjustas Müüja tahtlus või raske hooletus või kui sellega kahjustati Tellija tervist või põhjustati Tellija surm. Käesolev ei piira seadusest tulenevat tootja vastutust.

14. LÕPPSÄTTED
Käesolevatele tellimistingimustele ning Müüja ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

15. KONTAKTANDMED
Metsa talu Roosvald FIE
Metsa talu Kambja vald
62022 Tartumaa

Tellimistelefon: 50 36 506
E-post: kollaneroos@hotmail.com
Kodulehekülg: www.taimed.ee